Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wybory odbędą się w niedzielę28 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w niedzielę 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

W utworzonych w Norwegii obwodach możliwe jest głosowanie wyłącznie korespondencyjne, zatem Polacy w Norwegii, będą mogli oddać swój głos WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą, w okregu konsularnym Wydzialu Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo utworzono cztery obwody glosowania w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarzadzonych na dzien 28 czerwca 2020 r.  :

1. Obwód głosowania nr 164, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Oslo II, Ambasada RP
Olav Kyrres plass 1
0244 Oslo
2. Obwód głosowania nr 165, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Oslo, Ambasada RP – Wydział Konsularny
Drammensveien 171
0277 Oslo
3. Obwód głosowania nr 103, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Oslo, Ambasada RP – Villa Urania
Uranienborg Terrasse 11
0351 Oslo
4.Obwód głosowania nr 102, siedziba obwodowej komisji wyborczej:
Oslo, Ambasada RP
Olav Kyrres plass 1
0244 Oslo
Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez Konsula. Zgłoszenie może być dokonane w formie elektronicznej, pisemnie, telefaksem lub ustnie.

Dopisz się do spisu wyborców!

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Już dzisiaj ruszyła rejestracja w systemie elektronicznych zgłoszeń wyborców, którzy w czerwcowych wyborach na Prezydenta RP będą głosowali za granicą. Po zalogowaniu się do systemu ewybory.gov.pl wyborcy z Norwegii, podobnie jak Polacy z innych państw,  będziecie mogli oddać swój głos WYŁĄCZNIE KORESPONDENCYJNIE.

Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl 

bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo:

 •  e-mailowo: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na       adres: oslo.amb.wk@msz.gov.pl
 •  pisemnie: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na adres:
  KONSULATAVDELINGEN
  Republikken Polens Ambassade
  Drammensveien 171
  0277 Oslo
  PO Box 4091 AMB, 0244 Oslo
 • faksem: przesyłając wypełniony formularz zgłoszenia na nr faksu: +47 24110878
 • ustnie: osobiście w godzinach pracy urzędu w siedzibie Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Oslo, Drammensveien 171, 0277 Oslo – podając dane zgodnie z formularzem zgłoszenia
 • telefonicznie: na nr tel.: +47 24110877 (w godzinach pracy urzędu) – podając dane zgodnie z formularzem zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać do dnia 15 czerwca 2020 r., do godziny 24:00.

Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Informacja dla osób deklarujących głosowanie korespondencyjne:

W przypadku głosowania korespondencyjnego, pakiet zostanie wysłany przez konsula na wskazany podczas rejestracji adres do dnia 22 czerwca 2020 r.. Brak lub błędy w danych adresowych mogą spowodować niedoręczenie pakietu wyborczego.

Otrzymaną kopertę zwrotną wraz z kartą do głosowania i wypełnionym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu należy odesłać na adres konsula umieszczony na kopercie zwrotnej, uiszczając opłatę pocztową. W głosowaniu będą uwzględniane tylko głosy, które wpłyną najpóźniej w dniu wyborów.

Wyborcy, którzy zgłosili się do głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania w Królestwie Norwegii nr 102, 103, 164, 165 utworzonych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. na obszarze okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Oslo:

 • nie mogą skorzystać z osobistego odbioru pakietu wyborczego,
 • mogą skorzystać z możliwości osobistego dostarczenia koperty zwrotnej do Konsula RP w Oslo do dnia 26.06.2020 r. pod adres Ambasady RP w Oslo: Olav Kyrres plass 1, 0244 Oslo,
 • nie mogą skorzystać z dostarczenia koperty zwrotnej do Obwodowej Komisji Wyborczej w dniu głosowania.
Pełna informacja znajduje się na naszej stronie:
https://www.gov.pl/web/norwegia/wybory-prezydenta-rp-w-2020r
PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here